08 November 2013

头痛

创业真的不容易

每天几乎睡不过4小时

一个星期就让我吞了几颗PANADOL

那个头痛越来越频率

可惜时间不多了

公司要是做不起来我就真的不懂拿什么来结婚了

毕竟人家也不能等我那么久

哈哈哈

剩下的时间不多了啊

男人好辛苦 囧

----------------------------------------------

Khai 2013

----------------------------------------------

No comments:

Post a Comment