14 February 2012

不是在乎自己有没有钱,而是在乎自己真不真心

在一起那么久了 都没曾为她做过些什么

她喜欢浪漫 而我总是不喜欢这些不切实际的东西

想想在一起那么久了 她为我付出了那么多

我也应该为她做些什么吧

相隔2地

也许我能做的也就只有这样

14.02.2012

等我吧--------------------------------------------------------
Khai 2012
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment