30 January 2012

这场游戏要是你认真,你就输了。

时间和感情。受伤和疗伤。过去、现在和未来。

还记不记得自己被骗过呢?

还记不记得压抑到无法哭泣的时候,那段日子,是怎么走过来的呢?

能不能明白若是给了自己太多的机会,等到被人推开的时候,那种不需要的感觉,

是过一年、两年,甚至很多年都无法平复的。

-
---------------------------------------------------

你复原能力没有那么好,那就,不要那么看得起自己。

是朋友就不要超过界限,是恋人就好好相爱,越位是很自残的手段,越陷越深,你就伤了。

这场游戏要是你认真,你就输了。

你的心理素质真的很差,所以,请别把自己给伤害了。

---------------------------------------------------
Khai 2012

--------------------------------------------------
No comments:

Post a Comment